บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพราะเล็งเห้นว่า ในปัจจุบันอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศยังต่ำมาก . จากการสำรวจเมื่อในปี พ.ศ. 2557 พบว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Penetration) ของประเทศไทยเท่ากับ 34.89% ของจำนวนประชากร ซึ่งถือว่ายังมีประชากรที่ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอีกเป็นจำนวนมาก . จึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี DUMBO ที่นำไปใส่ไว้ในอุปกรณ์ WiFi Router ขนาดเล็ก เสมือนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่จำเป็นสำหรับชุมชน และทำให้ชาวบ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก เหมาะกับชุมชนที่มีความต้องการแต่ไม่อยากเสียเงินในอัตราสูง . แนวคิดในการสร้างโครงข่ายอิาเตอร์เน็ต ให้ชุมชนผู้อยู่ห่างไกลแบบนี้ จะมีที่มาอย่างไร ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของ เน็ตถึงบ้านกันได้เลยครับ . . #สวส #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #วิสาหกิจเพื่อสังคม #OSEP #ThePracticalSustainability #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App